Nahrávám...

Obchodní podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.5.2016

 2.  

 3. 1. Základní ustanovení

  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ELRON ELEKTRO s.r.o., IČ 25632582, DIČ CZ25632582, se sídlem Milady Horákové 2760, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka č. 456485  jako prodávající a na straně druhé je kupující.

  Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

  Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

  Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, neupravené touto VOP řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

  2. Objednávání

  Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, reklamačním řádem a způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

  3. Potvrzení objednávky

  Automatické e-mailové potvrzení přijetí objednávky je odesláno do cca 15 minut po jejím odeslání. Potvrzení o vyřizování objednávky zašle prodávající e-mailem. V pracovní době obratem, jinak následující pracovní den. O odeslání zboží bude kupující také informován e-mailem. U některých objednávek (větší množství, hmotnost, cena, apod.) může prodávající telefonicky nebo e-mailem kontaktovat kupujícího pro potvrzení nebo upřesnění objednávky nebo dopravy.

  4. Zrušení objednávky před odesláním

  Každou objednávku může kupující před odesláním zboží zrušit telefonicky nebo e-mailem.

  5. Balné a dopravné

  5.1 Balné

  Balné prodávající neúčtuje.

  5.2 Osobní odběr

  Osobní odběr zboží na adrese velkoobchodu v Kladně, Milady Horákové 2760 je zdarma.

  5.3 Dopravné v ČR

  Dopravné při odeslání 1 balíku do 50 kg dopravní službou PPL, nebo při odeslání 1 balíku do 30 kg Českou poštou, činí 119,00 Kč.

  V případě hodnoty objednávky nad 3000,00 Kč je dopravné zdarma.

  Pokud je nutné zásilku rozdělit z důvodu hmotnosti nebo nedostupnosti zboží do více balíků, bude prodávající kupujícího o celkové ceně dopravy informovat.

  Pokud není možné zboží odeslat z důvodu hmotnosti nebo rozměru v balících, bude prodávající kupujícího informovat o způsobu a ceně dopravy.

  5.4 Dopravné na Slovensko

  Podmínky dopravy na Slovensko naleznete v odstavci Prodej na Slovensko na konci obchodních podmínek.

  5.5 Další způsoby dopravy

  U dodávek většího rozsahu je možné dohodnout i jiné způsoby dopravy. Požadavek na jiný způsob dopravy uveďte při objednávání do poznámky.

  6. Platební podmínky

  Obvyklým způsobem platby je úhrada zboží při převzetí zásilky - dobírka.

  Na přání je možné platit předfakturou, tzn. kupující objedná zboží, prodávající mu zašle předfakturu, kterou kupující zaplatí, po připsání celé částky na účet prodávajícího tento odešle zboží společně s fakturou - daňovým dokladem.

  Při osobní odběru lze platit hotově. Při využití přepravy PPL je možné řidiči zaplatit při převzetí zásilky platební kartou.

  Způsob platby se zadává při objednávání zboží. Pokud požadujete dodání jiným způsobem, uveďte toto do poznámky.

  7. Dodací lhůta

  Dodací lhůta je u zboží označeného "skladem" a skladovým množstvím v pracovních dnech do 48 hodin pro zásilky odesílané dopravcem PPL a Českou poštou na objednávky přijaté v dostatečném předstihu před příjezdem vozidla přepravce. V případě objednání zboží, které není skladem, bude prodávající kupujícího kontaktovat s informacemi o dalším postupu. Zobrazené množství zboží se aktualizuje denně vždy v půlnoci. V ojedinělých případech nemusí aktuální stav množství souhlasit se zobrazovaným.

  8. Převzetí zboží

  Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat nepoškození a neporušení přepravního obalu. Je nutné věnovat mimořádnou pozornost stavu ochranné pásky, veškerým i drobným porušením, trhlinám a deformacím rohů balíku. Pokud je zjištěno mechanické poškození nebo porušení přepravního obalu, je kupující povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav a množství zboží a v případě poškození nebo chybějícího zboží vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pro další jednání s přepravní službou je nutné stav zásilky zdokumentovat a zachovat veškerý balicí materiál! Podepsáním dokladu o převzetí zásilky kupující stvrzuje, že zásilka byla převzata v nepoškozeném přepravním balení. Pokud je ze stavu přepravního obalu zřejmé, že kupující převzal zásilku s poškozeným nebo porušeným obalem, bude reklamace zamítnuta. Závady zjištěné po převzetí od přepravní služby je možné uplatnit pouze do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky.

  9. Vrácení zboží

  Spotřebitel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, dostane zpět peníze za zboží a za nejlevnější způsob dopravy zboží ke kupujícímu, jaký si mohl při objednání zvolit, zvolil-li si placený způsob dopravy. Peníze mu budou vráceny obratem po dodání zboží k prodávajícímu, nejdéle do 14 dní.

  Vrácené zboží musí být kompletní, nesmí jevit známky opotřebení a poškození a mělo by být zasláno zpět v originálním obalu se všemi etiketami, návody a dalšími materiály od výrobce. Pokud bylo zboží použito, může prodávající ponížit cenu zboží o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. O tomto bude kupující informován.

  Poštovné za vrácení zboží prodávajícímu platí kupující a to i v případě, kdy nemůže být zboží vráceno obyčejnou pozemní poštou.

  Společně se zbožím zašle kupující kopii dokladu o koupi zboží a číslo účtu, na který chcete peníze vrátit. V případě odeslání zboží na adresu prodávajícího zašle kupující balík bez dobírky.

  10. Výměna zboží

  V případě potřeby (např. nevhodný typ, barva, ...) vymění prodávající nepoužité a nepoškozené zboží za jiné i nad rámec zákonných nároků kupujícího. Náklady spojené s takovou výměnou zboží nese v plné výši kupující. Postup výměny zboží je nutné s prodávajícím dohodnout předem. Prodávající si vyhrazuje právo výměnu zboží v případě netypických výrobků odmítnout.

  11. Práva a povinnosti z vadného plnění

  Jakost při převzetí

  Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

  Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

  Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

  Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

  Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

  U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

  Zákonná práva z vad

  Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

  V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 4. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 5. bezplatné odstranění vady opravou;
 6. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 7. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 8.  
 9. 13. Závěrečná ustanovení

  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 10. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce , kde naleznete i další informace o mimosoudním řešení sporů. Dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu využít kontakty na prodávajícího pro rychlejší a snazší vyřešení nastalé situace.

 11.